Język kaszubski w szkole

Język kaszubski – informacje dla rodziców

            W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie. Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną ponieważ są interdyscyplinarne– oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.

            Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z tym że w salach lekcyjnych odbywają się 2 godziny w tygodniuW ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, spotkania z regionalistami oraz wycieczki edukacyjne, które odbywają się w soboty. W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. Lekcje w miarę możliwości dopasowane są do planu poszczególnych klas (godziny zajęć udaje się lepiej dopasować do planu, jeśli z danej klasy zapisanych jest więcej dzieci). Maksymalna liczba dzieci w grupie języka kaszubskiego może wynieść 16 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

            Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek  w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania powyżej. Dokument składa się na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września nowego roku szkolnego. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce). Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego – druk rezygnacji do pobrania powyżejDruk wniosku oraz rezygnacji z zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły. Uwaga!!! W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć!

            Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura społeczności kaszubskiej” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury społeczności kaszubskiej” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych).

           Na I etapie nauki języka kaszubskiego (klasy I – III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadania i projekty proponowane przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych. Na tym etapie w naszej szkole obowiązuje ocena zapisana stopniem (nie opisowa). Na II etapie nauki (klasy IV – VIII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza.

           Wszystkie podręczniki do języka kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji – nauczyciel nie zadaje prac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.

Zapraszamy do udziału w zajęciach i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

 

Oświadczenie rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauki własnej historii i kultury 

POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka /ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

POBIERZ